U ook een website met gratis video, webshop, drukwerk, fotoshoot, reclameborden, etc? Check de actiepagina!

MEMOIRES OP VIDEO

Het perfecte eerbetoon aan geliefde (groot-)ouders!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van Memoires op Video, als onderdeel van het bedrijf VideoDesign.online

1 Definities

1.1   Memoires op Video: Het verfilmen van het levensverhaal van een of meerdere familie-oudste(-n). Dit gebeurt aan de hand van interviews met hen en ook aan de hand van foto’s uit de familie-albums.

1.2   Deze Memoires op Video zijn onder te verdelen in 2 soorten; de private Memoires op Video en de publieke Memoires op Video.

1.3   Private Memoires op Video: Deze Memoires op Video zijn puur en alleen bedoeld voor vertoning binnen de familie van de Geportretteerde(-n).

1.4   Publieke Memoires op Video: Deze Memoires op Video zijn voor de familie, maar mogen door VideoDesign.online ook gebruikt worden om uit te zenden op zijn website https://memoiresopvideo.nl. VideoDesign.online wijst Opdrachtgever erop, voorafgaand aan het tekenen van de opdrachtbevestiging, hiervoor toestemming te vragen aan Geportretteerde(-n).

1.5   Geportretteerde(-n). Met de Geportretteerde(-n) wordt/worden de familie-oudste(-n) bedoeld, wiens/wier levensverhaal wordt verfilmd.

1.6   Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, met wie VideoDesign.online een Overeenkomst sluit tot het leveren van de Memoires op Video van de Geportretteerde(-n).

1.7   De Memoires op Video worden verzorgd door VideoDesign.online. VideoDesign.online is de verzamelnaam voor alle bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door eigenaar Eelke Wiegersma.

1.8   Overeenkomst: Afspraak of meerdere afspraken tussen Opdrachtgever en VideoDesign.online, welke schriftelijk zijn geaccordeerd door Opdrachtgever middels een handtekening danwel een digitaal akkoord aan VideoDesign.online verstrekt via communicatiekanalen op computer, tablet of telefoon.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Door het accorderen van een Overeenkomst met VideoDesign.online verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Memoires op Video en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en VideoDesign.online opgenomen wordt.

 

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. VideoDesign.online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De ervaring leert, dat de Memoires op Video van Geportretteerde(-n) des te mooier worden, naarmate er meer gefilmd kan worden. Echter is de lichamelijke gesteldheid van Geportretteerde(-n) wel leidend op de dag van de opnamen. Mocht(-en) Geportretteerde(-n) moe zijn en bijvoorbeeld een middagslaapje nodig zijn, dan gaat dit uiteraard voor op het filmen. VideoDesign.online houdt rekening met de hoge leeftijd van Geportretteerde(-n) en wil absoluut niet verantwoordelijk zijn voor oververmoeidheid en/of andere ongemakken als gevolg van de opnamen. Het is uiteraard wel de verantwoordelijkheid van Geportretteerde(-n) zelf om hierin zijn/haar/hun grenzen aan te geven.

3.3 Bij de productie van Memoires op Video wordt gebruik gemaakt van video en foto’s, waarop mogelijk ook andere personen staan dan Geportretteerde(-n). Voor zover van toepassing, is het de verantwoordelijkheid van Geportretteerde(-n) danwel de Opdrachtgever, om deze andere personen toestemming te vragen voor het gebruik van hun beeltenis in de memoires van Geportretteerde(-n).

3.4 VideoDesign.online maakt een concept van de Memoires op Video, waarna de Geportretteerde(-n) en/of de Opdrachtgever tot 2 keer toe het recht hebben om deze gratis aan te laten passen.

3.5 De opzet van het maken van Memoires op Video is om niet kwetsend te zijn. Zo is het niet toegestaan om racistische of anderszins discriminerende opmerkingen te maken. Met het accepteren van de Overeenkomst en het accorderen van de laatste gecorrigeerde versie, vrijwaart Opdrachtgever VideoDesign.online van aanspraken van derden op het gebied van laster, smaad, feitelijk onjuiste uitspraken van Geportretteerde(-n) of ieder ander nadeel wat het VideoDesign.online op kan leveren.

3.6 VideoDesign.online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door externe factoren tijdens de opnamen.

 

4 Geestelijke gesteldheid van Geportretteerde(-n)

4.1 VideoDesign.online neemt aan, dat alles wat de Geportretteerde(-n) in zijn/haar/hun Memoires zegt/zeggen, waar en oprecht is. Aangezien wij slechts oppervlakkig bekend raken met de levensloop van Geportretteerde(-n), kan VideoDesign.online zelf niet de uitspraken van Geportretteerde(-n) controleren op vergissingen of onwaarheden.

Vanwege de hoge leeftijd, kan het zijn dat Geportretteerde(-n) zijn/haar/hun verhaal niet meer gebaseerd is op de waarheid. Dit kan gebeuren in het geval van geheugenverlies en/of ziekten als Parkinson, Alzheimer of andere ziekten, die het verstandelijk vermogen aantasten.

Het is de verantwoordelijkheid van de Geportretteerde(-n) danwel de Opdrachtgever om in dit geval een tweede persoon aan te wijzen binnen de familie, die het verhaal controleert op eventuele onwaarheden. Deze persoon moet dan ook schriftelijk zijn/haar akkoord geven voor de definitieve Memoires op Video na de tweede en laatste correctieronde.

 

5. Levering en levertijd

5.1  De levertijd van de Memoires op Video is zo snel als mogelijk, uiteraard ook afhankelijk van de responstijd van (de familie van de) Geportretteerde(-n), na het opleveren van de eerste concept-versie(-s). Echter is het maken van Memoires op Video zeer arbeidsintensief. Met het tekenen van de overeenkomst accepteert Opdrachtgever, dat het maximaal een jaar kan duren voordat de Memoires op Video klaar zijn.

5.2 Wanneer Opdrachtgever zich terugtrekt gaandeweg de totstandkoming van de productie van de Memoires op Video, nog voordat deze gereed is gekomen, heeft VideoDesign.online het recht om zijn werkzaamheden tot het moment van terugtrekking van Opdrachtgever, in rekening te brengen.

5.3 Mocht de conditie van Geportretteerde(-n) plotseling verslechteren, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever danwel diens naaste familie, om dit onverwijld door te geven aan VideoDesign.online. VideoDesign.online zal dan zich tot het uiterste inspannen om de Memoires op Video zo snel mogelijk op te leveren, zodat Geportretteerde(-n) het zelf nog kan/kunnen zien. Mocht de video desondanks toch niet klaar zijn voordat de Opdrachtgever danwel de Geportretteerde(-n) overlijdt, dan blijft Opdrachtgever danwel diens naaste familie na oplevering nog steeds verplicht het volledige bedrag van de factuur te voldoen.

 

6. Gebruikte materialen

Voor de productie van de Memoires op Video maakt VideoDesign.online onder meer gebruik van (foto-) materialen en foto-album die zijn aangeleverd door de Opdrachtgever. Met de ondertekening van de Overeenkomst verplicht VideoDesign.online zich om met de grootst mogelijke zorg om te gaan met deze materialen. En verplicht VideoDesign.online zich ook om deze materialen in zo goed mogelijke staat zo snel mogelijk terug te geven. VideoDesign.online is echter niet aansprakelijk voor schade aan het aangeleverde materiaal.

 

7. Privacy

7.1. De Publieke Memoires op Video worden publiekelijk uitgezonden op een afgeschermd deel van https://memoiresopvideo.nl. VideoDesign.online wijst Opdrachtgever erop, hiervoor toestemming te vragen aan Geportretteerde(-n) voorafgaand aan het ondertekenen van de Overeenkomst. Wil(-len) Geportretteerde(-n) hun levensverhaal niet delen buiten de familie en dus liever geen Publieke Memoires, dan levert VideoDesign.online deze Private Memoires op Video alleen aan de familie en worden deze uiteraard niet uitgezonden of anderzijds gedeeld met anderen.

7.2. Met het ondertekenen van de Overeenkomst voor Publieke Memoires op Video, geeft opdrachtgever het alleenrecht aan VideoDesign.online om deze online te mogen uitzenden. En verplicht Opdrachtgever zichzelf en zijn/haar familie ook om deze Memoires zelf niet online te zetten. Mocht Opdrachtgever of een van diens familieleden de Memoires online zetten, dan kan dat leiden tot inkomstenderving voor VideoDesign.online. En is VideoDesign.online gerechtigd om alsnog de meerprijs van Private Memoires op Video in rekening te brengen.

7.2 Alles wat door Geportretteerde(-n) wordt gedeeld tijdens de opnamen van Memoires op Video, wordt niet gedeeld met derde partijen. Dit geldt uiteraard niet voor het uitzenden van de Publieke Memoires op Video.

7.3 Memoires op Video worden geproduceerd volgens het privacy reglement van VideoDesign.online. Kijk voor het volledige reglement op https://www.videodesign.online/privacy-policy/.

 

8. Geschillenregeling en toepasselijk recht

8.1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen, direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door VideoDesign.online met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, de administratieve gegevens van VideoDesign.online beslissend.